pl / en

Terms

1. Przyjmuję do wiadomości, iż:
1.1. administratorem moich danych osobowych jest Panda Models sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Mickiewicza 45, 00-150 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000681448, tel.: 22 840 68 34;

1.2. przetwarzanie moich danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”);

1.3. podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane:

A) w celach organizacji i przeprowadzenia Castingu, w tym w szczególności w celu weryfikacji spełnienia przeze mnie wymogów przewidzianych regulaminem, oceny Zgłoszenia i występów w Castingu, wyłonienia zwycięzców Castingu i kontaktów w ramach Castingu (podstawa przetwarzania: zgoda Uczestnika - art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

B) w celach związanych z realizacją upoważnień przyznanych Organizatorowi mocą Regulaminu, w tym w szczególności w zakresie eksploatacji mojego Nagrania oraz ujęć fotograficznych zgodnie z regulaminem (pod- stawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Organizatora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

1.4. podane przeze mnie dane osobowe mogą być ujawniane osobom i podmiotom współpracującym z Organizatorem przy organizacji Castingu;

1.5. moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;

1.6. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Castingu oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Castingiem, przez okres 2 lat od momentu zgłoszenia castingu.

1.7.mam prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Panda Models sp. z o.o na adres e-mail: [casting@pandamodels.pl] lub w formie pisemnej na adres: Wilcza 65/35, 00-679 Warszawa, z dopiskiem: Casting;

1.8. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

1.9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Castingu. Jestem zobowiązany/-a do ich podania, a konsekwencją niepodania danychosobowych będzie wyłączenie mnie z udziału w Castingu;

1.10. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.